Cancer Anywhere รักษามะเร็งได้ทุกที่ ที่มีความพร้อม

May 11, 2022

รู้ไหมว่าผู้ป่วยมะเร็งที่มีสิทธิบัตรทอง สามารถรับการรักษาที่สะดวกรวดเร็วได้จากนโยบาย “Cancer Anywhere มะเร็งรักษาที่ไหนก็ได้ที่พร้อม” ของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งถูกประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564 ที่ผ่านมา นโยบายนี้จะคลอบคลุมทุกกระบวนการตั้งแต่การตรวจ การติดตาม ไปจนถึงการรักษาข้ามเขตและจังหวัดในโรงพยาบาลที่รองรับสิทธิบัตรทองโดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว 

แถมยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องการรักษาล่าช้าที่เกิดขึ้นจากการขั้นตอนการรอตรวจและการรักษาตามคิว ซึ่งแต่ละขั้นตอนใช้เวลาราว 2-3 เดือน ระยะเวลาเท่านี้กว่าแพทย์จะทราบว่าเป็นมะเร็งชนิดใดก็อาจทำให้เกิดการรักษาที่ล่าช้าได้

แม้จะบอกว่ารักษาที่ไหนก็ได้เมื่อพร้อม แต่นโยบายนี้ไม่ให้ผู้ป่วยเข้ารักษาที่ไหนก็ได้ตามใจ เพราะโรคมะเร็งมีหลากหลายชนิด ทำให้วิธีการรักษาโรคมะเร็งมีความหลากหลายและซับซ้อนตามมาด้วย ซึ่งแต่ละโรงพยาบาลต่างมีทรัพยากรในการรักษา (เช่น เครื่องมือแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ) ที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น ผู้เข้ารับบริการ Cancer Anywhere แต่ละคนจะได้รับการวินิจฉัยและส่งไปรักษาในโรงพยาบาลที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

Cancer Anywhere จะครอบคลุมตั้งแต่ บริการด้านเคมีบำบัด โดยหน่วยบริการรับการส่งต่อทั่วไปที่มีศักยภาพในการให้เคมีบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง อันประกอบไปด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่  การสั่งการรักษา การผสมยา และการบริหารยาเคมีบำบัดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง รวมถึง การให้ฮอร์โมน Tamoxifen สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

บริการด้านรังสีรังสีรักษา โดยหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านรังสีรักษา สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามที่ สปสช. กำหนด

และหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ให้การรักษาและบริการโรคมะเร็ง ได้แก่ 

- การตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคมะเร็งโดยครอบคลุมการประเมินระยะของมะเร็ง (Staging) ตามมาตรฐานของโรคมะเร็งแต่ละชนิด ทั้งนี้ไม่รวมการคัดกรองเบื้องต้น (Screening) หรือการศึกษาวิจัย

- การรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคมะเร็ง ภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา รวมถึงโรคร่วมที่พบในการรักษาโรคมะเร็งในครั้งนั้น

- การตรวจเพื่อติดตามผลการรักษา (Follow up) ภายหลังการรักษาโรคมะเร็งและโรคร่วมที่พบในการมารับการรักษาโรคมะเร็งในครั้งนั้น

ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีสิทธิบัตรทอง หรือ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่รองรับสิทธิได้ โดยสามารถตรวจสอบสถานพยาบาลที่รองรับได้ที่ https://thaicancersociety.com/rights-to-health-care/cancer-anywhere-places/

นโยบาย Cancer Anywhere ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยมะเร็งมากทีเดียว ทั้งช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องคอยนานกว่าจะได้รับการรักษา แถมผู้ป่วยยังถูกส่งตัวไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสมกับอาการป้วยได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/thaicancersociety  

/thaicancersociety