สนับสนุนทุนและนโยบาย

นโยบายด้านการสนับสนุนทุน

เกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนทุนโครงการภายในย่านประกอบด้วย

หน่วยงานผู้ที่จะเข้ารับการสนับสนุนทุนโครงการ ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้
1.ด้านหน่วยงานและความร่วมมือ : เป็นหน่วยงานเครือข่ายภายใต้ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี หรือ มีความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย ภายในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีโดยมีความร่วมมือใน 2 ลักษณะดังนี้
  • หน่วยงานภายในย่านร่วมมือกันพัฒนาโครงการอย่างน้อย 2 หน่วยงานขึ้นไป
  • หน่วยงานภายนอก (นิติบุคคล บริษัท ผู้ประกอบการ หน่วยงานอื่นๆ) ร่วมมือพัฒนางานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายในย่าน หรือร่วมมือกับหน่วยงานย่านในการนำผลงานหรือนวัตกรรมจากภายนอกมาทดสอบใช้ภายในย่าน

เกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนทุนโครงการภายในย่าน ประกอบด้วย

2. ด้านนวัตกรรม งานวิจัยด้านการแพทย์ที่ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ
  • วัสดุเครื่องมือ อุปกรณ์และบริการทางการแพทย์และสุขภาพ
  • นวัตกรรมทางยา ชีววัตถุ
  • อาหารและ สารสกัดจากธรรมชาติ
โดยมีเป้าหมายเพื่อดูแลผู้ป่วยตั้งแต่การป้องกัน (Prevention) การส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) การค้นหาและวินิจฉัย (Diagnostic) การเยียวยา (Treatment) การฟื้นฟู (Rehabilitation) เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย และการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนการพัฒนาสุขภาพ/คุณภาพชีวิตประชาชน โครงการที่มีแนวโน้มผลิตสินค้า/บริการ ออกสู่ตลาดภายใน 3 - 5 ปี

ประเภทการสนับสนุนโครงการ

หมายเหตุ : งบประมาณโครงการละไม่เกิน 5 ล้านบาท

Prototype Development
พัฒนาต้นแบบ

Market validation
ตรวจสอบตลาด

การทดสอบมาตรฐานต่างๆ
เพื่อเตรียมขอรับรองขึ้นทะเบียน

Test Clinic
ทดสอบก่อนคลินิก

Multicenter Clinical trials Priority 
ทดสอบทางคลินิก