Collaboration

แพลต์ฟอร์มกลางสำหรับหน่วยงานเครือข่ายเพื่อหาความร่วมมือ ด้านการสนับสนุนงานวิจัย ขยายผล พัฒนาผลงานนวัตกรรมภายในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี