Vision

ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี หรือ Yothi Medical Innovation District (YMID) มีเป้าหมายในการเป็น ‘ศูนย์กลางพัฒนานวัตกรรม ด้านการแพทย์และการวิจัย’ ประกอบไปด้วย 2 เป้าประสงค์ ได้แก่

1) เป้าหมายด้านการให้บริการการแพทย์สาธารณะ (public welfare services) : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นสื่อกลางในการให้บริการข้อมูล (data service platform) และการเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์ (medical service center)

2) เป้าหมายด้านการลงทุนเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมและการวิจัย (innovation investments) : การพัฒนาศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาธุรกิจ สตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์และสุขภาพ (medical research & start up) และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการใช้งานที่หลากหลาย (mixed use)

ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี หรือ Yothi Medical Innovation District (YMID) มีพันธกิจสำคัญ 5 ด้านที่เป็นทั้งสินทรัพย์ทางกายภาพ (physical assets) สินทรัพย์ทางเศรษฐกิจ (economy assets) สินทรัพย์ทางเครือข่าย (networking assets) ได้แก่
  1. พื้นที่สำหรับการวิจัย พัฒนา และทดลองนวัตกรรม (innovation research and development) ; เป็นสินทรัพย์ทางกายภาพ (physical assets) และสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจ (economy assets)
  2. มาตรการและนโยบายสนับสนุนการลงทุนนวัตกรรม (innovation for medical devices and pharmaceuticals) ; เป็นสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจ (economy assets)
  3. เครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (information and collaboration linkage) ; เป็นสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจ (economy assets)
  4. ฐานข้อมูลเพื่อการบริการด้านการแพทย์ (interactive with big data); เป็นสินทรัพย์ทางเครือข่าย (networking assets)
  5. ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจจากการพัฒนานวัตกรรม (income from innovation development); เป็นสินทรัพย์ทางกายภาพ (physical assets) และสินทรัพย์ทางเครือข่าย (networking assets)