YMID Matching

ระบบ Matching เป็น Platform กลางเพื่อการจับคู่ทางธุรกิจ / วิจัย จากการเลือกหน่วยงาน หรือองค์กรที่ท่านสนใจ ซึ่งท่านสามารถ Matching ได้กับแหล่งเงินทุน โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการ และ Co-working Space ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศ

Matching

กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดเพื่อจับคู่ธุรกิจ

ขั้นตอนที่ 1

เลือกผลลัพท์การ Matching ที่ท่านสนใจ

ระบบจะทำการจับคู่กับชุดข้อมูลที่ สอดคล้องกับสิ่งที่ท่านระบุในขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ทำการ Matching

เลือกชุดข้อมูลที่ท่านสนใจและกด Matching โดย กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อส่งข้อมูลไปยังองค์กร หรือหน่วยงานที่ท่านเลือก

ขั้นตอนที่ 3

ดำเนินการเสร็จสิ้น

ทำการ Matching เรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของท่าน และทำการติดต่อกลับหาท่าน

PARTNER