Co-working space

ศูนย์เครื่องมือกลาง 21-50 ที่นั่ง

ศูนย์เครื่องมือกลาง 21-50 ที่นั่ง

21-50 ที่นั่ง 1,000/1,600

ที่อยู่
ศูนย์เครื่องมือกลางคณะวิทยาศาสตร์
อุปกรณ์อำนวยความสะดวก
LCD, คอมพิวเตอร์, Projector, ไมโครโฟน
หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล
เวลาทำการ
เวลาทำการราชการปกติ

ศูนย์เครื่องมือกลาง 7-20 ที่นั่ง

ศูนย์เครื่องมือกลาง 7-20 ที่นั่ง

7-20 ที่นั่ง 700/1,100

ที่อยู่
ศูนย์เครื่องมือกลางคณะวิทยาศาสตร์
อุปกรณ์อำนวยความสะดวก
LCD, คอมพิวเตอร์, Projector, ไมโครโฟน
หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล
เวลาทำการ
เวลาทำการราชการปกติ

ศูนย์เครื่องมือกลาง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 ที่นั่ง

ศูนย์เครื่องมือกลาง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 ที่นั่ง

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 ที่นั่ง 300 บาท/500 บาท

ที่อยู่
ศูนย์เครื่องมือกลางคณะวิทยาศาสตร์
อุปกรณ์อำนวยความสะดวก
LCD, คอมพิวเตอร์, Projector, ไมโครโฟน
หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล
เวลาทำการ
เวลาทำการราชการปกติ