ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จับมือร่วมกับ อภัยภูเบศร์ จัดงานสัมมนาผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 1 มิถุนายน 2563

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS)
จับมือร่วมกับ อภัยภูเบศร์ จัดงานสัมมนาผ่านระบบออนไลน์
“อาหารสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกันการระบาดโควิด-19”
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 10:30-11:30 น.

วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจ
และเข้าถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับอาหารสมุนไพรฯ