Mind Center ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาทางการแพทย์ที่ซับซ้อน

วันที่ 28 สิงหาคม 2563

แม้นวัตกรรมจะเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นได้ แต่ไม่ใช่ว่าทำนวัตกรรมอะไรก็ได้ออกมา แล้วจะเปลี่ยนแปลงโลกได้ มีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นอุปสรรค์ต่อการพัฒนานวัตกรรมอยู่ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องทุน องค์ความรู้ ไปจนถึง ความต้องการของตลาด การพัฒนานวัตกรรมจึงเป็นเรื่องยาก เพราะต้องอาศัยความรู้หลายด้าน ทั้งด้านการวิจัยและการตลาด 

แต่ข่าวดี คือ ทางมหาวิทยาลัยมหิดลฯ ได้มีการก่อตั้งศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ หรือ Mind Center ซึ่งเป็นสถานที่พัฒนานวัตกรรม และให้บริการเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาทางการแพทย์ที่มีความซับซ้อน ไปดูกันว่าศูนย์แห่งนี้มีดีอะไรบ้าง                      

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ หรือ Mind Center (Medical Innovations Development Center) เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง 3 คณะของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, คณะวิทยาศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ศูนย์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นภายใต้หลายจุดประสงค์ ได้แก่ เพื่อให้เกิดเป็นพื้นที่รวบรวมความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรม พื้นที่สำหรับการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมทางการแพทย์  (โดยเฉพาะ หุ่นยนต์และเครื่องมือทางการแพทย์) เพื่อนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์ หรือ เพื่อให้ได้รับการรับรองในระดับสากล 

นอกจากนี้ Mind Center ยังเป็นพื้นที่เพื่อการศึกษาของนักศึกษาและนักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์และเครื่องมือทางการแพทย์ และเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมต่อมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆ ของไทยในรูปแบบ Hub & Spoke อีกด้วย

Mind Center เป็นศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ที่พร้อมสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่หลากหลายอย่างแท้จริง เพราะภายในศูนย์จะประกอบไปด้วยห้องปฏิบัติการหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น

- ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ทางการแพทย์ (Medical Robot Lab) 

- ห้องปฏิบัติการสร้างชิ้นงานทางชีวภาพ (Bio Fabrication Lab) 

- ห้องปฏิบัติการสร้างชิ้นงาน (Fabrication Lab) 

- และห้องปฏิบัติการขึ้นรูป 3 มิติ (3D Printing Lab) 

- ห้องทดสอบอุปกรณ์ทางการแพทย์กับผู้ป่วย

เหล่านักวิจัยสามารถใช้งานห้องปฏิบัติการเหล่านี้ เพื่ิอพัฒนานวัตกรรมทางแพทย์ที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายมากขึ้น และเพื่อพัฒนาวงการการแพทย์ให้ก้าวหน้ามากขึ้น จนสามารถรักษาผู้ป่วยด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่มีคุณภาพมากขึ้นต่อไป

Mind Center จะเป็นพื้นที่พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์แบบครบวงจร (one-stop service) มีการดำเนินงานทั้งในส่วนของการให้บริการห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรม เช่น Co-working space หรือ Demospace เป็นต้น ส่วนของการสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ เช่น ให้คำปรึกษาและบริหารจัดการทรัพยสินทางปัญญา รวมถึงการทำการตลาด และ การให้ทุนวิจัยด้วย เป็นต้น และการบริหารจัดการนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเข้าสู่ตลาด เพื่อใช้งานในเชิงพาณิชย์ด้วย     

สำหรับใครที่อยากติดต่อศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ศูนย์จะอยู่ที่ ชั้นใต้ดินของอาคาร 4 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้ที่เบอร์ 02-201-0375 และ 02-201-0387 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://med.mahidol.ac.th/mind/th/ หรือ facebook: mindcenter.rama