Joint IRB YMID

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

Joint IRB YMID คือ คณะกรรมการร่วมพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์แบบสหสถาบันย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยนวัตกรรมการแพทย์ในมนุษย์แบบสหสถาบัน (Multicenter Medical Innovation Clinical Trial) ที่ดำเนินการภายในย่าน เพื่อพัฒนากระบวนการพิจารณาโครงการวิจัยนวัตกรรมการแพทย์ในมนุษย์แบบสหสถาบัน (Multicenter Medical Innovation Clinical Trial) ร่วมกัน ช่วยลดระยะเวลาในการพิจารณาและสนับสนุนการพัฒนางานนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น