ข่าวดีสำหรับนักลงทุน BOI ประกาศให้ย่าน YMID เป็นเขตส่งเสริมการลงทุน

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565

ข่าวดีสำหรับนักลงทุน BOI ประกาศให้ย่าน YMID เป็นเขตส่งเสริมการลงทุน


 

ข่าวดีสำหรับนักลงทุนในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (YMID) เมื่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บอร์ดบีโอไอ ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง “มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพื้นที่ย่านนวัตกรรมการแพทย์” ซึ่งทำให้ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีกลายเป็นพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนการลงทุน 

.

พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจะต้องเป็น ‘ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี’ ตามประกาศของ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA โดยพื้นที่นี้คลอบคลุมพื้นที่ราว 2.2 ตารางกิโลเมตร นับตั้งแต่ แถวโรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งเป็นแหล่งกระจุกตัวของ โรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาล และมหาวิทยาลัย 

.

ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ถือเป็นย่านนวัตกรรมต้นแบบของ NIA เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยทางการแพทย์คุณภาพสูง เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมการแพทย์ระดับประเทศ และพัฒนาสุขภาพโดยรวมของประชาชนได้

.

โดย YMID จะประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 มิติ ได้แก่   1) การรวมกลุ่มของผู้ประกอบธุรกิจนวัตกรรม วิสาหกิจเริ่มต้น ธุรกิจใหม่ องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ และหน่วยงานวิจัย (Innovation network) 2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและนวัตกรรม (Physical Innovation Infrastructure, PII) และมีการใช้ประโยชน์เครื่องมือหรือกลไกที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัย และ 3) ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาย่านในสาขาธุรกิจที่มีความโดดเด่น (Innovation sector)

.

นักลงทุนในย่านสามารถรับสิทธิ และประโยชน์การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติเป็นระยะเวลา 5 ปี รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech) ระหว่างผู้ประกอบการกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ และสถาบันวิจัย 

.

สำหรับผู้ขอรับการส่งเสริมต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งหมด 2 รูปแบบ ได้แก่ ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เช่น โครงการสหกิจศึกษาและทวิภาคี และ ความร่วมมือกับโรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถาบันวิจัย หรือ หน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึก

.

หากใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ Facebook, Line Official หรือเว็บไซต์ของเรา https://ymid.or.th/th/home