รู้จักนโยบาย “การบริหารจัดการแบ่งปันทรัพยากรด้านสุขภาพ ” (Health Resource Sharing)ในย่านYMID เพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาที่รวดเร็ว ปลอดภัย เกิดประโยชน์สูงสุด

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

รู้จักนโยบาย “การบริหารจัดการแบ่งปันทรัพยากรด้านสุขภาพ (Health Resource Sharing)ในย่านYMID เพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาที่รวดเร็ว ปลอดภัย เกิดประโยชน์สูงสุด

 

ข่าวดีสำหรับชาว YMID เมื่อโรงพยาบาลของย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีมีนโยบาย การบริหารจัดการแบ่งปันทรัพยากรด้านสุขภาพ (Health Resource Sharing) ซึ่งเป็นนโยบายที่จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่สถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ใช้บริการในย่าน YMID ที่มีสิทธิบัตรทอง

โดยที่หลังจากมีการใช้นโยบายนี้แล้ว จะเกิดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การเชื่อมโยงฐานข้อมูล และการแบ่งปันการใช้ทรัพยากรด้านสุขภาพร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ภายในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี อาทิ เตียงสำหรับผู้ป่วย เครื่องมือแพทย์ราคาแพง เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น ภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งบอร์ด สปสช. ได้เห็นชอบตัวนโยบายแล้ว และจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการบริหารการแบ่งปันทรัพยากรด้านสุขภาพภายในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีขึ้นมาทำหน้าที่จัดทำแผนแนวทางปฏิบัติในการดูแลและส่งต่อผู้ป่วยในกลุ่มโรคต่างๆต่อไป 

YMID นับเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลสงฆ์ สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล 

โรงพยาบาลภายในย่าน จะให้บริการผู้ป่วย 4  กลุ่มโรคหลัก  ได้แก่   โรคไส้ติ่งอักเสบ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง และโรคหัวใจขาดเลือด โดยเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ได้นำร่องปรับใช้นโยบายในบางโรคแล้วเช่น ผู้ป่วยโรคไส้ติ่งอักเสบที่ต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดจะมีเตียงรองรับการรักษาเพิ่มขึ้นในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมแล้ว ส่วนโรคอื่นอยู่ในช่วงปรับเกณฑ์การบริการและจะนำนโยบายนี้มาใช้ต่อไป

โดยทาง สปสช. จะมีการปรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าบริการ เพื่อสนับสนุนการจัดระบบบริการสาธารณสุขย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี โดยโรงพยาบาลที่ให้บริการผ่าตัดจะได้รับค่าบริการผู้ป่วยนอกและตามระบบ Fee Schedule ตามการวินิจฉัยและการผ่าตัด ส่วน รพ.ที่รับดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดจะได้ค่าบริการตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) กล่าวคือ แม้จะรับบริการจากโรงพยาบาลสองแห่ง แต่ค่าบริการก็เท่ากับรักษาในโรงพยาบาลแห่งเดียว 

เรียกได้ว่า เป็นนโยบายพิเศษที่ช่วยลดเวลาการรอการรักษาให้มีคาวมรวดเร็วมากขึ้น  และสร้างประโยชน์ได้อย่างสูงสุดให้กับประชาชนและสถานพยาบาล หากใครมีสิทธิบัตรทองก็สามารถไปรับบริการนี้กันได้