เปิดรับคำร้อง ‘ขอรับรองคุณสมบัติ เพื่อขอรับการส่งเสริมในเขตส่งเสริมการลงทุนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District : YMID)’ รอบที่ 1

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เปิดรับคำร้อง ‘ขอรับรองคุณสมบัติ เพื่อขอรับการส่งเสริมในเขตส่งเสริมการลงทุนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District : YMID)’ รอบที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ – 22 สิงหาคม 2565 

ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเรื่อง “มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพื้นที่ย่านนวัตกรรมการแพทย์” ซึ่งระบุให้ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีที่ออกประกาศโดย NIA เป็นเขตส่งเสริมการลงทุน สามารถรับสิทธิและประโยชน์การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติเป็นระยะเวลา 5 ปี เพิ่มเติมจากเกณฑ์ปกติ 

เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยมีพื้นที่ศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยทางการแพทย์ รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech) ระหว่างผู้ประกอบการกับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ 

ทั้งนี้ ผู้ขอรับการส่งเสริมต้องมีความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ 2 รูปแบบ ได้แก่ 

1. ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เช่น โครงการสหกิจศึกษาและทวิภาคี 

2. ความร่วมมือกับโรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถาบันวิจัย หรือหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนา Deeptech 

ศึกษารายละเอียดประกาศและดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องได้ที่ https://bit.ly/3OL5ThI ส่งคำร้องและเอกสารประกอบมายังอีเมล abi@nia.or.th ภายในวันที่ 22 ส.ค. 2565 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เฟซบุ๊ก: Yothi Medical Innovation District: ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี https://www.facebook.com/YMIDofficial Line official: @YMID โทร 02 – 017 5555 ต่อ 212, 213, 416