Lab

ห้องปฏิบัติการกองสอบเทียบและทดสอบ

ห้องปฏิบัติการกองสอบเทียบและทดสอบ

ด้านปริมาตร ด้านอุณหภูมิ ด้านมวล ด้านความดัน ด้านเคมี ระบบมาตราฐานคุณภาพ : มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005

สังกัด
องค์การเภสัชกรรม
ที่อยู่
องค์การเภสัชกรรม 75/1 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 8.00-16.00 น
เว็บไซด์

ห้องปฏิบัติการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

ห้องปฏิบัติการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์สารทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ระบบมาตราฐานคุณภาพ :ได้รับการรับรองรายการทดสอบกลูตารัลดีไฮด์ในผลิตภัณฑ์สารฆ่าเชื้อ

สังกัด
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ที่อยู่
75/7 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 8.30-16.30 น
เว็บไซด์

ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุก่อสร้าง

ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุก่อสร้าง

บริการวิเคราะห์/ทดสอบมิติ การทนไฟ และสมบัติทางเชิงกลของวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ระบบมาตราฐานคุณภาพ : ISO/IEC 17025 (วัสดุโลหะ,กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นลอน,คอนกรีตมวลเบา,ฉนวนไฟฟ้า)

สังกัด
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ที่อยู่
75/7 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 8.30-16.30 น
เว็บไซด์