Lab

ห้องปฏิบัติการทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยาง

ห้องปฏิบัติการทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยาง

1. ทดสอบถุงมือตรวจโรคและถุงมือศัลยกรรมตามมาตรฐาน มอก./ISO/ 2. ทดสอบปริมาณแป้งในถุงมือยางทางการแพทย์ 3. ทดสอบปริมาณโปรตีนในถุงมือยางทางการแพทย์ 4. ทดสอบปริมาณไนโตรซามีนในผลิตภัณฑ์บางยางทางการแพทย์ ระบบมาตราฐานคุณภาพ : 1. ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานISO/IEC 17025 การทดสอบปริมาณแป้งในถุงมือยางทางการแพทย์ 2. ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 การทดสอบถุงมือสำหรับตรวจโรค (Examination Glove) ตามมาตรฐาน มอก. 1156, ISO 11193-1, ASTM D3578 และ EN455-2

สังกัด
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ที่อยู่
75/7 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 8.30-16.30 น
เว็บไซด์

ห้องปฎิบัติการกลุ่มพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก

ห้องปฎิบัติการกลุ่มพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก

1. เครื่องทดสอบความทนต่อแรงกระแทก 2. เครื่อง Hardness Shore D 3. เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก 4. เครื่องวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาด300-400มม 5. เครื่องทดสอบแรงกระแทกฟิล์ม 6. เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสี Color - cliex 7. เครื่องวัดความหนาVertex C/N VH-41 8. เครื่องทดสอบคุณสมบัติเชิงกล Zwick/BT1 9. เครื่องทดสอบความเปราะที่อุณหภูมิต่ำ Model CSI-153 10. เครื่อง Stiffness tester 11. เครื่องทดสอบแรงฉีกขาด Albert Instrument 12. เครื่องหาชนิด (FTIR) 13. เครื่องหาชนิดพร้อมอุปกรณ์ (DSC) 14. เครื่องวิเคราะห์หาชนิด (TGA) 15. เครื่องทดสอบ Melt Flow 16. เครื่อง DART IMPACT TESTER

สังกัด
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ที่อยู่
75/7 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 8.30-16.30 น
เว็บไซด์

ห้องปฎิบัติการไบโอแอกทีฟกลาส และทดสอบภาชนะบรรจุภัณฑ์ยา

ห้องปฎิบัติการไบโอแอกทีฟกลาส และทดสอบภาชนะบรรจุภัณฑ์ยา

1. X-ray fluoresent spectrophotometer วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี 2. UV-Vis Spectrophotometer การส่องผ่านแสงของภาชนะบรรจุภัณฑ์ยา 3. Differential scanning calorimeter/Thermogravimetric การเปลี่ยนแปลงมวลและความร้อน 4. เตาไฟฟ้าสำหรับหลอมแก้ว สำหรับการเตรียม Bioglass ระบบมาตราฐานคุณภาพ : ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 17025 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของแก้วและทรายด้วยเทคนิค XRF ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวของแก้ว และ การทดสอบภาชนะบรรจุภัณฑ์ยา

สังกัด
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ที่อยู่
75/7 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 8.30-16.30 น
เว็บไซด์