Lab

กลุ่มวัสดุขั้นสูงและเซรามิกสมัยใหม่

กลุ่มวัสดุขั้นสูงและเซรามิกสมัยใหม่

บริการด้านวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการวิเคราะห์/ทดสอบวัสดุตรวจเครื่องมือเฉพาะทาง เช่น การทดสอบคอมโพสิทเชิงกล, การวิเคราะห์เฟสผลึกของแร่ด้วย XRD, การศึกษาสัณฐานและลักษณะตัวอย่างด้วยเทคนิค SEM , การจำลองสภาวะอากาศให้วัสดุเกิดการเสื่อมสภาพ ด้วย QUV เป็นต้น ระบบมาตราฐานคุณภาพ : อยู่ในช่วงการเตรียมยื่นขอระบบคุณภาพ

สังกัด
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ที่อยู่
75/7 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10403
เวลาทำการ
วันและเวลาราชการ 8.30 - 16.30 น.
เว็บไซด์

MIND CENTER Medical Innovations Development Center

MIND CENTER  Medical Innovations Development Center

การให้บริการ : เครื่อง 3D print เครื่อง 3D Professional Printer Labview เครื่อง CNC

สังกัด
คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหิดล
ที่อยู่
Building 4, 270 Rama 6 Road แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 08.00 - 18.00 น.
เว็บไซด์

ห้องปฏิบัติการโรคภูมิคุ้มกันทางระบบประสาท

ห้องปฏิบัติการโรคภูมิคุ้มกันทางระบบประสาท

ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติทางระบบประสาท 02-306-9899 #2244

สังกัด
สถาบันประสาทวิทยา
ที่อยู่
สถาบันประสาทวิทยา 312 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30
เว็บไซด์