about

ในปัจจุบันย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี
มีศักยภาพในการเป็นต้นแบบการพัฒนาย่านนวัตกรรมการแพทย์
เนื่องจากมีความพร้อมในการให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพ
ด้วยการมีบุคลากรทางการแพทย์ 11,363 คน (กระทรวงสาธารณสุข, มกราคม 2560)
สถาบันทางการแพทย์และแพทย์เฉพาะทางกว่า 30 แห่ง มีพื้นที่ใช้สอยในโรงพยาบาล
และสถาบันวิจัยกว่า 2.5 ล้านตารางเมตร สามารถรองรับผู้ป่วยได้กว่า 7,000 เตียง